I. 1. Azonosító adatok, kapcsolat
Hivatalos név: Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.
Postacím: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.
Központi elektronikus levélcím: info@navu.hu
Honlap: navu.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: 1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.
info@navu.hu
I. 2. Szervezeti felépítés

A NAVÜ Kft. Szervezeti és működési szabályzatában az Alapító által jóváhagyott szervezeti struktúra.

I. 3. Vezetők adatai, kapcsolat
Név Munkakör E-mail
Uhrinyi Tamás Ügyvezető info@navu.hu
Lalák Péter Gazdasági Igazgató info@navu.hu
dr. Wéber Krisztina Jogi és koordinációs igazgató info@navu.hu
Vincze Gabriella Beszerzési vezető info@navu.hu
I. 4. Ügyfélkapcsolati vezető

Nem releváns

I. 5. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat
Név Munkakör E-mail
Zsuppán Andrea Felügyelőbizottsági elnök info@navu.hu
dr. Benke-Nagy Anita Felügyelőbizottsági tag info@navu.hu
dr. Eördögh Ágnes Eszter Felügyelőbizottsági tag info@navu.hu
I. 6. Alárendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns.

I. 7. Tulajdonolt gazdasági szervezetek

Nem releváns.

I. 8. Alapított alapítványok

Nem releváns.

I. 9. Alapított költségvetési szervek

Nem releváns.

I. 10. Lapok, kiadványok

Nem releváns.

I. 11. Felettes szerv

Központi Statisztikai Hivatal
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5–7. 
Postacím: Központi Statisztikai Hivatal, 1525 Budapest, Pf.: 51.
Telefon: (+36-1) 345-6789
Honlap: www.ksh.hu

II. 1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok
 • a nemzeti adatvagyon hasznosításának rendszeréről és az egyes szolgáltatásokról szóló 2023. évi CI. törvény
 • a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény
 • a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 499/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet
 • a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR)
 • Alapító Okirat
 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Adatvédelmi szabályzat

II. 2. Tevékenységek, feladatok

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (a továbbiakban: NAVÜ) feladatait a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Natv.) és a nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg.

A Natv. és a Vhr. alapján a NAVÜ

 1. elősegíti és támogatja a Közadat tv. végrehajtását, ennek keretében:
  1. elkészíti a Közadat tv. szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzékét, és gondoskodik azok változásának folyamatos nyomon követéséről,
  2. az általa működtetett internetes honlapon közzéteszi az aa) alpont szerinti jegyzéket, egyúttal a honlapon keresztül gondoskodik a közfeladatot ellátó szervek és a Közadat tv. szerinti igénylők tájékoztatásáról az őket megillető jogok és terhelő kötelezettségek tekintetében, és
  3. a közfeladatot ellátó szerv vagy az igénylő erre vonatkozó megkeresése esetén közreműködik a Közadat tv. szerinti újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátás megvalósításában, ideértve a kérelem előkészítésében, a díj megállapításában, az újrahasznosítási megállapodás előkészítésében és a rendelkezésre bocsátás módjának meghatározásában való közreműködést, valamint
 2. az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartásból származó személyes adatnak a kulcsszolgáltató szervezet által biztosított eszközökkel való anonimizálását követően adatelemzést végez.

A NAVÜ

 1. általános kormányzati tájékoztató szolgáltatást,
 2. kormányzati tájékoztatási szolgáltatást, valamint
 3. piaci tájékoztatási szolgáltatást nyújt.
II. 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

II. 4. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nem releváns.

II. 5. A Társaság által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról szóló 607/2021. (XI. 5.) Kormányrendelet határozza meg részletesen.

II. 6. Adatbázisok, illetve nyilvántartások

A NAVÜ által létrehozott adatbázisok:

 • újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzéke (közadatkataszter);
 • adatelemzési célra használható közérdekű adatokat, közérdekből nyilvános adatokat és személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások és adatbázisok jegyzéke (nemzeti adatvagyon leltár).
II. 7. Nyilvános kiadványok

Nem releváns.

II. 8. A testületi szerv döntései rendje

Nem releváns.

II. 9. Jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns.

II. 10. Hirdetmények, közlemények

Nem releváns.

II. 11. Pályázatok adatai

Nem releváns.

II. 12. Vizsgálatok, ellenőrzések

Nem releváns.

II. 13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

1083 Budapest, Bókay János utca 36-42.

info@navu.hu

Az igénylés módja a megadott email-címre küldött levél, amely tartalmazza a kért információk részletes leírását.

II. 14. Statisztikai adatgyűjtések

Nem releváns.

II. 15. Statisztikai adatszolgáltatás

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában a létszám és a személyi juttatások statisztikai adatai a III.2. pontban találhatók.

II. 16. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

II. 17. Közérdekű adatokra vonatkozó szerződési feltételek

Nem releváns.

II. 18. Különös és egyedi közzétételi lista

A különös és egyedi közzétételi listák a II. 6. pontban találhatók.

II. 19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Nem releváns.

II. 20. Kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

II. 21. Kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

Nem releváns.

II. 22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló 20 – vagy meghosszabbítás esetén összesen 40 – munkanapos határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania. A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. A per a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság esetében a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi. A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti. Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

II. 23. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások

Nem releváns.

II. 24. A kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

II. 25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a Társaság részére

Nem releváns.

III. 1. Éves költségvetés, beszámoló

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőben, az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon teszi közzé az éves költségvetést és beszámolót.

III. 2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságnál 2023. december 31. napján 31 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege:

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság vezetőinek összesített havi bruttó munkabére és díjazása, 2023. december 31. napján: 8.150.000 Ft, egyéb személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Ebből az ügyvezető havi bruttó munkabére: 2.250.000 Ft.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott a jogszabályi előírásokon alapuló juttatások fajtája és mértéke összesítve:

Jogszabályi előírásokon alapuló juttatások: 1. Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint. 2. Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet szerint. 3. Béren kívüli juttatások: SZÉP kártya juttatás éves nettó összege 2023-ban: 400.000 Ft/fő.

4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Az ügyvezető rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. A bankszámla feletti rendelkezésre az ügyvezető és a gazdasági igazgató jogosult.

III. 3. Működési és fejlesztési támogatások

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

III. 4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építésre beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióban adásra vonatkozó szerződései az alábbi linken érhetőek el:

III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns.

III. 6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Nem releváns.

III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns.

III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság  közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:

https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

 

Archív